ANBI

De Gereformeerde Kerk Ottoland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Door de Belastingdienst is de Gereformeerde Kerk Ottoland aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Gereformeerde Kerk Ottoland zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft de Gereformeerde Kerk Ottoland over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. De ANBI-vermelding van de Gereformeerde Kerk Ottoland is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Gegevens
Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Ottoland
RSIN: 824123232

Gereformeerde Kerk te Ottoland
RSIN: 2522238

Contactgegevens
A 88
2975 BD Ottoland

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting