ANBI Kerk

De Gereformeerde Kerk Ottoland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ‘een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Door de Belastingdienst is de Gereformeerde Kerk Ottoland aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de Gereformeerde Kerk Ottoland zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft de Gereformeerde Kerk Ottoland over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. De ANBI-vermelding van de Gereformeerde Kerk Ottoland is te controleren op de website van de Belastingdienst.

A. Algemene gegevens 

 

Naam ANBI: 

Gereformeerde Kerk Ottoland

Telefoonnummer:

0312 456789 

RSIN/Fiscaal nummer: 

2522238

Nummer Kamer van Koophandel 

 

Website adres: 

76467686https://gk-ottoland.nl/

E-mail: 

scriba@gk-ottoland.nl

Adres: 

A88

Postcode: 

2975 BD 

Plaats: 

Ottoland

 

De Gereformeerde Kerk Ottoland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Ottoland.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters telt 6 leden en  is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ 

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

 

Op de website https://gk-ottoland.nl/ vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

(desgewenst toe te voegen: predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen).

.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Bij voorbeeld: 

 • Vergoeding van de predikant   

 • Onderhoud en verwarming van de kerk

 • Vergoeding van organisten

 • Contributies en bijdragen aan de PKN [voor ondersteuning]

 • Bijdragen voor jeugdwerk in de gemeente

 • Instandhouden van de audio en video voorziening voor online bijwonen van 

 • Uitgaven voor gastpredikanten en kerkdiensten

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen. 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting 

De begroting van 2024 wordt behoorlijk beïnvloed door de forse kosten die voortvloeien uit het niet beschikbaar hebben van de pastorie voor onze predikant. Dit wordt hieronder verder toegelicht. 


In deze begroting gaan we uit van gelijkblijvende inkomsten van €82.000,- en wordt €82.389,- uit onze reserves [spaarrekening] gehaald. 


Naast de investering in onze gemeente met de kerkelijk werker [€33.500,- per jaar] verwachten we volgend jaar nog ongeveer €49.000,- uit de reserves te moeten halen om voorziene eenmalige kosten te dekken en te compenseren voor prijsstijgingen. 


Verdere toelichting en overwegingen; 


 • Stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten

In de nabije toekomst [<5 jaar] ziet het CvK een trend van stijgende terugkomende kosten. [bijv. predikantstraktementen, bloemen, reiskosten etc.]. 

Ook in deze begroting zijn deze kosten verhoogd. Hier hebben we geen invloed op. 

Bij gelijkblijvende inkomsten verwacht het CvK een structureel tekort van ongeveer €10.000,- tot €15.000,- per jaar. 

Dit is een zorgelijke trend. 


 

 • Jeugd 

Als gemeente investeren we fors in onze jeugd met zowel een kerkelijk werker als predikant. 

Om dit goed te ondersteunen hebben we samen met de Jeugd Ouderling gemeend de begroting van jeugdwerk te verhogen naar €3750,- per jaar.  


 • Kerkelijk Werker 

Sinds juni 2022 hebben we een kerkelijk werker in dienst. 

Bij de aanstelling van de kerkelijk werker is besloten dit te betalen uit de opgebouwde reserves uit de periode dat wij als gemeente vacant waren. We hebben immers in die periode geen kosten van een predikant gehad. 


 • Niet beschikbaar hebben van de pastorie

Bij de beroeping van onze predikant hebben we als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden een woning toegezegd, de pastorie. 

Deze wordt nog bewoond en is naar alle verwachting niet op korte termijn [<1 jaar] beschikbaar.


Naast het huidige tijdelijke appartement moeten we nog extra kosten van de vervangende pastorie opnemen in de begroting. 

Het CvK verwacht dat dit een huurwoning zal zijn met een huurprijs van €2000,- p/m vanaf mei 2024. Totaal is dat dan €16.000,-.


Deze kosten zijn niet gelijk aan de inkomsten van de huur van de pastorie en de woonbijdrage van de predikant.


We verwachten een extra verhuizing van onze predikant naar een andere woning in 2024. 

Voor verhuizing zijn vaste vergoedingen gesteld als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de PKN en gezet op €5500,-. 


Daarnaast verwachten we als CvK dat we extra kosten moeten maken die te maken hebben met het vrijmaken van de pastorie voor onze predikant [specialistische bijstand en/of afkoop]. Deze kosten zijn onzeker, maar begroot op een stelpost van €5000,-


Al deze extra kosten van ongeveer €11.500 drukken fors op onze begroting en worden direct uit onze reserves betaald.   


 • Pastorie

Het in 2023 geplande groot onderhoud van de pastorie is uitgesteld en van de begroting afgehaald. Normaal onderhoud aan de pastorie is ondergebracht in de kosten van kerkelijke gebouwen. 


 • Energie kosten

Afgelopen jaar zijn we al gewend geraakt aan de hogere energieprijzen. 

Ook voor volgende jaar verwachten we dat dit een kostenpost is van in totaal €13.000,- 

Het grootste deel van dit bedrag is gas. 

Qua stroom zijn we energieneutraal, onze zonnepanelen leveren stroom terug aan het net. 


 

 • Audio Video 

Na COVID-19 zien we dat audio en video streaming van onze kerkdiensten blijft bestaan, iedere dienst wordt online uitgezonden. 

Dit wordt gedaan door een enthousiast team van vrijwilligers die dit vaak ongemerkt achter de schermen doen. 


Om deze audio- en video voorzieningen toekomstbestendig te maken is op initiatief van het AV-Team een meerjaren investeringsvoorstel gedaan. 


Dit voorstel heeft een aantal doelen; 

 • Het systeem beter geschikt maken voor terugkerende bijzondere diensten [Kerstmusical, startzondag, Pasen, live muziek]. 

 • Verbeteren van de veiligheid door de verlichting aan een truss te hangen – en niet aan de trekstang van het dak. 

 • Vergemakkelijken van doorstroom van vrijwilligers door opleiding.


Het CvK stelt voor om dit plan in beheersbare stappen uit te voeren over een periode van 2-3 jaar. De geschatte investering is in totaal €15.000,-.  


Voor dit doel zullen we extra fondsen moeten werven.. 


Om toch een begin te maken is er €7500,- begroot om met de belangrijkste zaken te beginnen.  

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting