Levensmomenten

Over diensten die bijzondere momenten in het leven markeren: doop, belijdenis, huwelijk en overlijden.

Over doop, belijdenis, huwelijk en overlijden

Naast de wekelijkse zondagse erediensten, zijn er diensten die bijzondere momenten in het leven markeren: bij doop, belijdenis, huwelijk en overlijden. Het zijn momenten waarop ons eigen, persoonlijke verhaal in een liturgisch moment te midden van de gemeente verbonden wordt met het grote verhaal van de drie-enige God.

Doop en belijdenis

De doop is een sacrament: een teken en zegel van Gods genade. De doop herinnert ons aan de weg die Jezus is gegaan, en symboliseert ook de kern van het evangelie: het oude, zondige leven wordt achtergelaten en een nieuw leven opent zich, als voorteken van Gods koninkrijk. Tegelijk is de doop ook een opdracht. Zo heeft Jezus zijn leerlingen gezegd: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Mattheüs 28:19). Aan die opdracht mogen wij steeds opnieuw gehoor geven. Wanneer wij dan onze kinderen dopen, dan horen we daarin de bevestiging dat God zijn naam uitspreekt over hun leven: ze horen bij Hem, en zijn deel van het lichaam van Christus. 

Dat wat ons verzegeld is in de doop, dat mogen we beantwoorden en erkennen, door persoonlijk en openbaar belijdenis te doen van ons geloof. Deze belijdenis gebeurt eenmalig in het midden van de gemeente, na een periode van voorbereiding. Door belijdenis te doen laat je je bereidheid zien van de Heer te willen getuigen en mede verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus. Wie niet als kind gedoopt is, zal eerst belijdenis doen en vervolgens het sacrament van de doop ontvangen.

Huwelijk

Trouw is een grondwoord van het christelijk geloof. Zo worden we er in de eredienst steeds aan herinnerd dat God trouw is tot in eeuwigheid, en niet loslaat waar Hij eens aan begonnen is. In het menselijk leven is het een bijzonder moment wanneer je als echtpaar elkaar trouw belooft, in mooie en moeilijke tijden. Het huwelijk wordt bij de burgerlijke overheid gesloten, maar in de kerk ingezegend. In de huwelijksdienst vragen we Gods hulp om die belofte van trouw waarheid te laten worden, en geven we ook uiting aan het verlangen God te betrekken op de weg samen door het leven. Naast familie en vrienden van het echtpaar is daarbij ook de gemeente welkom, om mee te vieren in de vreugde en om het bruidspaar heen te staan als geloofsfamilie.

Overlijden

We leven ons leven als gemeente in de verwachting van Gods koninkrijk en het eeuwige leven. We leven nu echter nog in een gebroken wereld, een wereld waarin de dood in ieders leven op enig moment komt. In die moeilijke periode van rouw, als een geliefde ons is ontvallen, mogen we troost vinden bij onze hemelse Vader. Voorafgaand aan de begrafenis gedenken we daarom in een dienst de overledene en mogen we woorden van hoop en troost horen uit de Bijbel. Zo kunnen we op passende en persoonlijke wijze afscheid nemen en de overledene toevertrouwen aan de trouwe zorg van onze God.

Praktisch 

Wanneer je je kind wilt laten dopen, belijdenis wilt doen, je huwelijk wilt laten inzegenen of wanneer een geliefde is overleden, neem dan contact op met de predikant. Ook wanneer je verdere vragen hebt over de gang van zaken bij deze bijzondere diensten kunt u daar terecht.