Kerkenraad

Lees hier meer over de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ottoland.

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad. Deze wordt gevormd door de predikant en door ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn door de gemeente voorgedragen  vrijwilligers. Ambtsdragers worden door de predikant bevestigd in hun ambt. Een ambtstermijn bestaat uit maximaal drie keer vier jaar.

De Gereformeerde Kerk Ottoland kent verschillende ambten: pastorale ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en een jeugdouderling. Een aantal ambtsdragers heeft een bijzondere taak, zoals de scriba (de secretaris van de kerkenraad) en de voorzitter.

Het moderamen, bestaand uit de voorzitter, de scriba, de predikant en een diaken, vormt  het dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt in haar vergaderingen de agenda van de kerkenraadsvergadering voor.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met visie ontwikkelen en beleid maken, met de organisatie, met uitwisseling van en informatie verstrekken over wat er speelt binnen de gemeente, de diverse teams en commissies.

 

Ontmoet de kerkenraad van Gereformeerde Kerk Ottoland


Predikant

Ds. Regine Hoijer – Agterhuis

Ouderling-voorzitter

Dick de Lange

Ouderling – scriba:

Trudie Groen
Marieke Vink

Pastorale ouderlingen

Pieter Aantjes
Tineke v.d. Broek
Marlene van Pelt
Jolanda Beijering
Gera de Hoop

Pastorale medewerkers

Marianne van Mil
Riet Thijs
Ida Vink
Mariska Schutte

Diakenen

Martin Bons
Nellie Bos
Bart Vink
Ron en Claudia Verwolf

Kerkrentmeesters

Harmen Boersma
Sijmen de Jager

Jeugdouderling

Wido Blokland

Ouderling Eredienst

Gemma van Pelt